Grups de recerca

Complex Systems @ IN3
Complex Systems @ IN3 (CoSIN3)
Introducció

El grup Complex Systems de l’IN3 (CoSIN3) centra la seva recerca en el descobriment dels mecanismes subjacents en els sistemes complexos en xarxa. Aquest tipus de recerca té un caire bàsic i un altre d’aplicat, i pivota sobretot (però no exclusivament) sobre dos pilars:

  • La ciència social computacional (CSS), que se situa en la cruïlla en què convergeixen diferents punts de vista. La CSS és una nova disciplina que pot oferir mètodes i models de gran potència (sobretot a partir dels sistemes complexos), grans bases de dades, algoritmes i potència de càlcul (informàtica i ciència de dades), i un marc conceptual per a interpretar els resultats (ciències socials).

Al CoSIN3 ens centrem en els problemes de recerca següents:

  1. Patrons temporals i geogràfics de la difusió d’informació en línia: modelatge, seguiment i predicció de l’atenció. Esdeveniments exògens enfront d’esdeveniments endògens.
  2. Ecosistemes d’informació i interacció usuari-informació: detecció, quantificació i comprensió de la dinàmica competitiva i cooperativa en sistemes d’evolució temporalbasats en la informació.
  3. Simulació social, dinàmiques culturals i d’opinió: ús de l’enfocament sociofísic per a descobrir els mecanismes de la dinàmica social; tancament del cicle teoria-experiment per mitjà del calibratge empíric i la validació de models socials basats en agents.

La ciència urbana: Una ciutat està formada per un conjunt de capes entrellaçades d’interacció personal, xarxes infraestructurals (comunicació, transport, energia), usos del sòl, qualitat de l’aire, etc. Com a tal, els seus comportaments emergents no es poden descriure per mitjà de la simple agregació del comportament de les parts. Entendre el sistema urbà i les relacions entre les seves parts genera oportunitats i reptes interdisciplinaris, i aplega responsables polítics, urbanistes i paisatgistes, especialistes en ciències de dades, ciències de la xarxa múltiplex i ciències socials.

Més informaciócosin3.rdi.uoc.edu.

Tornar a dalt
Membres
Línies de recerca

Pel que fa a aquesta línia d’investigació, el CoSIN3 s’interessa pels problemes de recerca següents:

  1. Creixement i morfologia de la ciutat: ciutats en creixement (Orient Mitjà, Sud-est asiàtic) com a estudis de cas. Un marc unificat per a desenvolupar infraestructures.
  2. La ciutat transitable, un salvavides: identificació de les dimensions socials i culturals de la sostenibilitat per aconseguir comunitats cohesionades, sistemes racionals de transport, circuits culturals interessants i ciutadans compromesos.
  3. Ecosistemes urbans: assignació estratègica de recursos urbans, propietats emergents de la interacció estructura-funció a les ciutats per a donar suport i millorar els actuals processos de planificació dels usos del sòl.
Tornar a dalt
Projectes oberts
Tornar a dalt