Network and Information Technologies Doctoral Programme
13/05/2019

Autor: Hamza Ed-douibi
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Jordi Cabot Sagrera i Dr. Javier Luis Cánovas Izquierdo
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: API web, REST, MDE
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

Resum

Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són "REST-like", que significa que s'adhereixen parcialment a l'estil arquitectònic conegut com transferència d'estat representacional ('representational state transfer', REST en anglés). De fet, REST és un paradigma de disseny i no proposa cap estàndard. Com a conseqüència, tant desenvolupar com consumir API REST són tasques difícils i costoses per als proveïdors i clients de l'API. L'objectiu d'aquesta tesi és facilitar el disseny, la implementació, la composició i el consum de les API REST, basant-se en tècniques d'enginyeria dirigida per models ('model-driven engineering', MDE en anglés). Aquesta tesi proposa les contribucions següents: EMF-REST, APIDiscoverer, APITester, APIGenerator, i APIComposer. Aquestes contribucions constitueixen un ecosistema que avança l'estat de la qüestió al camp de l'enginyeria de programari automàtica per al desenvolupament i el consum de les API REST.