Network and Information Technologies Doctoral Programme
12/03/2018

Autor: Aljoscha Claudio Gruler
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Ángel Alejandro Juan Pérez and Dr. Antoni Pérez Navarro
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: Simheurístics, metaheurístiques, optimització, simulació, ciutats intel·ligents, transport
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

Resum

La logística urbana intel·ligent constitueix un factor crucial en la creació de sistemes de transport urbà eficients i sostenibles. Entre altres factors, aquests sistemes es centren en la incorporació de dades en temps real i en la creació de models de negoci col·laboratius en el transport urbà de mercaderies, considerant l'augment dels habitants en les ciutats, la creixent complexitat de les demandes dels clients i els mercats altament competitius. Això permet als que planifiquen el transport minimitzar els costos monetaris i ambientals del transport de mercaderies a les àrees metropolitanes. Molts problemes de presa de decisions en aquest context es poden formular com a problemes d¿optimació combinatòria. Tot i que hi ha diferents enfocaments de resolució exacta per a trobar solucions òptimes a aquests problemes, la seva complexitat i grandària, a més de la necessitat de prendre decisions instantànies pel que fa a l'encaminament de vehicles, la programació o la situació d'instal·lacions, fa que aquestes metodologies no s'apliquin a la pràctica. A causa de la seva capacitat per a trobar solucions pseudoòptimes en gairebé temps real, els algorismes metaheurístics reben una atenció creixent dels investigadors i professionals com a alternatives eficients i fiables per a resoldre nombrosos problemes d'optimació en la creació de la logística de les ciutats intel·ligents. Malgrat el seu èxit, les tècniques metaheurístiques tradicionals no representen plenament la complexitat dels sistemes més realistes. En assumir entrades (inputs) i restriccions de problemes deterministes, la incertesa i el dinamisme experimentats en els escenaris de transport urbà queden sense explicar. Els algorismes simheurístics persegueixen superar aquests inconvenients mitjançant la integració de qualsevol tipus de simulació en processos metaheurístics per a explicar la incertesa inherent a la majoria de les aplicacions de la vida real. Aquesta tesi defineix i investiga l'ús d'algorismes simheurístics com el mètode més adequat per a resoldre problemes d'optimació derivats de la logística de les ciutats. Alguns algorismes simheurístics s'apliquen a una sèrie de problemes complexos, com la recollida de residus urbans, els problemes de disseny de la cadena de subministrament integrada i els models de transport innovadors relacionats amb la col·laboració horitzontal entre els socis de la cadena de subministrament. A més de les discussions metodològiques i la comparació d'algorismes desenvolupats amb els referents de la bibliografia acadèmica, es mostra l'aplicabilitat i l'eficiència dels algorismes simheurístics en diferents casos de gran escala.