Tecnologies de la Informació i de Xarxes

From Metaheuristics to Learnheuristics: Applications to Logistics, Finance, and Computing

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
12/07/2017

Autor: Laura Calvet Liñán
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Director: Dr. Àngel A. Juan i Dr. Carles Serrat
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: metaheurístiques, optimització combinatòria, estadística, simheurístiques, logística
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

 
 

Resum

Un gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. Les metaheurístiques són mètodes populars per a resoldre problemes d'optimització difícils en temps de càlcul raonables. No obstant això, sovint assumeixen que els inputs, les funcions objectiu, i les restriccions són deterministes i conegudes. Aquests constitueixen supòsits forts que obliguen a treballar amb problemes simplificats. Com a conseqüència, les solucions poden conduir a resultats pobres. Les simheurístiques integren la simulació a les metaheurístiques per resoldre problemes estocàstics d'una manera natural. Anàlogament, les learnheurístiques combinen l'estadística amb les metaheurístiques per fer front a problemes en entorns dinàmics, en què els inputs poden dependre de l'estructura de la solució. En aquest context, les principals contribucions d'aquesta tesi són: el disseny de les learnheurístiques, una classificació dels treballs que combinen l'estadística / l'aprenentatge automàtic i les metaheurístiques, i diverses aplicacions en transport, producció, finances i computació.