Tecnologies de la Informació i de Xarxes

An information security model based on trustworthiness for enhancing security in on-line collaborative learning

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
02/10/2015

Autor: Jorge Miguel Moneo
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Santi Caballé i Dr. Fatos Xhafa
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: aprenentatge on-line, evaluació on-line, seguretat de la informació, aprenentatge col·laboratiu online, confiança, predicció
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

 

+ Enllaç al projecte

Resum

L'objectiu principal d'aquesta tesi és incorporar propietats i serveis de la seguretat en sistemes d'informació en l'aprenentatge col·laboratiu en línia, seguint un model funcional basat en la valoració i predicció de la confiança. Aquesta tesi estableix com a punt de partença el disseny d'una solució de seguretat innovadora, basada en una metodologia pròpia per a oferir als dissenyadors i gestors de l'e-learning les línies mestres per a incorporar mesures de seguretat en l'aprenentatge col·laboratiu en línia. Aquestes guies cobreixen tots els aspectes sobre el disseny i la gestió que s'han de considerar en els processos relatius a l'e-learning, entre altres l'anàlisi de seguretat, el disseny d'activitats d'aprenentatge, la detecció d'accions anòmales o el processament de dades sobre confiança. La temàtica d'aquesta tesi té una naturalesa multidisciplinària i, al seu torn, les diferents disciplines que la formen estan íntimament relacionades. Les principals disciplines de què es tracta en aquesta tesi són l'aprenentatge col·laboratiu en línia, la seguretat en sistemes d'informació, els entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) i la valoració i predicció de la confiança. Tenint en compte aquest àmbit d'aplicació, el problema de garantir la seguretat en els processos d'aprenentatge col·laboratiu en línia es resol amb un model híbrid construït sobre la base de solucions funcionals i tecnològiques, concretament modelatge de la confiança i solucions tecnològiques per a la seguretat en sistemes d'informació.