Projectes finalitzats

 
Vejez, dependencia e incapacidad civil: aspectos fiscales y de la Seguridad Social

La vellesa, la dependència i la incapacitat civil són situacions conceptualment diferenciades que reben un tractament jurídic particularitzat en diverses disciplines de l'ordenament jurídic espanyol. No obstant això, des d'un punt de vista jurídic, i per descomptat social, no es tracta de categories estanques, sinó que poden identificar-se importants espais d'intersecció entre elles, ja que poden concórrer en un sol individu. La transcendència del fenomen és innegable atenent al creixent nombre de ciutadans que potencialment poden veure afectats per alguna d'aquestes situacions. L'objectiu del projecte consisteix, precisament, a realitzar una anàlisi global del fenomen, mitjançant l'estudi des de la perspectiva del dret civil, financer i tributari i de la Seguretat Social.

 
PIC2_Salut - Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris en el sistema de salut de Catalunya. Projecte Internet Catalunya (PIC)

El projecte de recerca analitza el procés d'interacció entre les tecnologies de la informació i la comunicació, el canvi organitzatiu, el canvi cultural i la relació amb els usuaris en el sistema de prestació de serveis de salut a Catalunya. L'estudi inclou l'anàlisi estadística de la difusió i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació al sistema de salut, incloent-hi hospitals, centres d'atenció primària, clíniques i altres serveis, com també la relació de les unitats de prestació de serveis amb les administracions i les companyies d'assegurances.

 
MEDIACORP - Representación mediática de la Imagen Corporal no saludable. Desarrollo de una herramienta de prevención en niños y niñas de 5 a 8 años: Mi cuerpo me gusta

El projecte té com a finalitat dissenyar una eina d'educació mediàtica que orienti la població infantil sobre la Imatge corporal en els mitjans de comunicació, específicament en la publicitat.

 
Las características del puesto de trabajo y las prácticas de recursos humanos como antecedentes de un bienestar laboral sostenible en las distintas etapas de la carrera

Durant les últimes dècades s'han experimentat importants transformacions tant en el context socioeconòmic com en els mercats laborals, les organitzacions i el treball. La recent i persistent crisi econòmica i les altes taxes d'atur estan augmentant els dubtes sobre la sostenibilitat dels nivells de benestar en el treball assolits en dècades anteriors. El concepte de benestar laboral sostenible (BLS) fa referència al manteniment a llarg termini de la salut psicològica, la satisfacció laboral i el creixement personal dels treballadors en un lloc de treball en el qual aquests experimentin al seu torn un elevat grau de compromís i alts nivells d'acompliment i productivitat.