Projectes finalitzats

 
Actitudes sociales hacia la utilización de nuevas tecnologías en los alimentos

El projecte se centra en les noves tecnologies aplicades a l'alimentació, que abasten un nombre molt ampli d'innovacions, com els aliments modificats genèticament.

 
Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares

El projecte té com a objectiu estudiar la manera com els nens amb i sense trastorn específic del llenguatge (TEL) comprenen les oracions en llenguatge oral en temps real. El projecte es basa en l’ús de la tècnica de registre de moviments oculars (eye-tracking) sobre tasques que incideixen en la comprensió dels aspectes lèxics i morfosintàctics de l’oració. Es durà a terme una sèrie de vuit experiments per a analitzar com i en quin moment de la comprensió oral d’oracions es produeix el processament de les diferents unitats lèxiques i les seves marques morfològiques, i també per a aprofundir en el paper de la interacció entre les seves característiques lexicosemàntiques i sintacticogramaticals.

 
BDIGS - Brecha digital e inhibidores en la implementación del eGobierno. Especial impacto en el ámbito de la salud

Les intervencions polítiques en matèria d'e-govern han configurat sofisticats canals en línia i programes de desenvolupament d'infraestructures que, si bé han ofert un innegable suport al desenvolupament de serveis electrònics a partir de la generació de dispositius d'informació, participació i comunicació per part de la ciutadania, no s'han adaptat completament a les circumstàncies de determinats grups d'usuaris provocant la seva exclusió i perpetuant, per extensió, la bretxa digital. 

 
Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos. Una intervención a través de la red.

El nostre projecte es planteja com a objectiu principal utilitzar el marc de les noves tecnologies per a incidir sobre una qüestió de rellevància teòrica però, sobretot, d'enormes implicacions aplicades: la qualitat de vida de pares cuidadors de nens amb trastorns crònics, en concret paràlisi cerebral.