Les càtedres desenvolupen projectes de formació, recerca, transferència de tecnologia i coneixement amb la finalitat de generar i intercanviar coneixement en un àmbit específic.
Les línies de treball de cada càtedra es consensuen entre les prioritats i necessitats de les entitats que hi participen i les de la Universitat. Cada càtedra té un director, professor i investigador permanent de la Universitat i especialista de reconegut prestigi i experiència en el seu àmbit de coneixement.