Logo_AGAUR
15/11/2013
Convocatòria de la Direcció General de Recerca

El Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha fet pública la seva priorització de les sol·licituds dels ajuts de la convocatòria, de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació d’investigadors novells per a l’any 2014 (FI-DGR 2014). Les persones seleccionades per ordre de priorització són: Joan Moyà Köhler, Clara Viñas Bardolet i Francesc Xavier Pujol Auden.

Criteris d’avaluació
La priorització de les persones seleccionades ha estat en funció dels següents criteris: la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura, grau o diplomatura, al 30%. La valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata, també al 30%. Per a aquesta valoració s'ha tingut en compte la producció científica i els projectes finançats del grup de recerca. La política científica de l’entitat, al 40%. Per a aquesta valoració s'ha tingut en compte la necessitat de dur a terme activitat d’R+D+I d’excel·lència i amb reconeixement internacional, tal i com figura en un dels eixos del Pla Estratègic 2014-2020 de la UOC. La priorització de les persones candidates s’ha establert segons la puntuació obtinguda de la suma dels tres apartats anteriors. Així, la puntuació màxima final s’ha expressat en una escala de l’1 al 10.

Més informació
Hi ha més informació sobre aquesta convocatòria als enllaços relacionats.