Trmits legals

Tramitaci del visat

Autoritzaci per a la realitzaci d'activitats de formaci, recerca, desenvolupament o innovaci en entitats pbliques o privades.  Llei 14/2013, de suport als emprenedors.

L'autoritzaci l'ha de sol·licitar la UOC a la Unitat de Grans Empreses, o a qualsevol registre pblic. En el moment de fer la sol·licitud, els estrangers no comunitaris  poden ser fora del pas o poden residir legalment en territori espanyol. En cas que siguin fora, una vegada es concedeix l'autoritzaci han de sol·licitar el visat al consolat d'Espanya al seu pas de residncia.

Documentaci prvia perqu la UOC comenci el procs

 • Passaport complert
 • Assegurana pblica o privada de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya
 • Certificat d'antecedents penals dels darrers 5 anys
 • Acreditaci de mitjans econmics suficients durant el periode de residncia a Espanya en cas que la persona vingui acompanyada de la famlia , l'acreditaci de mitjans econmics suficients ha de ser per a tota la familia

Obtenci de l'autoritzaci de residncia i treball

Amb la documentaci de l'obtenci de l'autoritzaci de residncia i treball vlida per al territori nacional ja es pot sol·licitar el visat a l'ambaixada d'Espanya del pais d'origen. Aquesta resoluci la UOC la fa arribar a la persona interessada per correu electrnic.

Si la durada s superior a sis mesos, en el termini d'un mes des de l’entrada al nostre pas, s'ha de sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE) davant la comissaria de policia corresponent. En el cas de ser resident a Catalunya, s'ha de fer el trmit corresponent a l’oficina d’estrangeria de la provncia on hi ha el centre de treball o s'inicia l'activitat.
 

Renovaci de l’autoritzaci

Els professors, investigadors o tcnics de suport a la recerca contractats extracomunitaris que encara no han acabat l'estada de treball, poden renovar la targeta 60 dies abans de la data de caducitat a l'oficina d'estrangeria.

Aquest trmit de renovaci el fa la UOC.
 

Familiars (inicial)

Els familiars poden sol·licitar la residncia. En cas que ho vulguin fer s'ha de fer saber a la UOC, ja que el trmit l'ha d'iniciar la Universitat.

Renovaci familiars

L’investigador titular de l’autoritzaci, pot fer la renovaci de la residncia dels familiars a l’oficina d’estrangeria de la provncia a partir de 60 dies abans de la data de caducitat. s recomanable que la renovaci la tramiti la mateixa universitat o centre de recerca. En aquest cas se'n fa crrec la UOC.

+ Tornar al comenament

Empadronament

s el registre administratiu del domicili dels habitants d'un municipi i de les seves dades bsiques i mitjanant el qual s'elabora el cens d'habitants. Permet als ajuntaments planificar els diferents serveis d'acord amb el nombre d'habitants.

L'empadronament es converteix en un acte de gran transcendncia ja que se'n deriven un seguit de drets i deures. Entre altres, hi ha els drets segents:

 • Dret a l'assistncia sanitria pblica
 • Dret als serveis bsics d'atenci social primria
 • Dret als serveis de centres oberts per a adolescents i infants
 • Dret a les ajudes d'urgncia social

Documentaci

Per a empadronar-se s necessari, a ms del document d'identitat del sol·licitant, acreditar la disponibilitat d'allotjament mitjanant les escriptures de propietat de l'habitatge, el contracte de lloguer o qualsevol altre document que acrediti la titularitat de l'habitatge, com ara les factures dels subministraments. Si no se n's ni el propietari ni el llogater, s'ha d'estar autoritzat per aquests per empadronar-se i per tant, cal acreditar-ho mitjanant un document d'autoritzaci, o b el propietari o el llogater ha d'acompanyar la persona interessada en el moment d'empadronar-se.

Els ciutadans estrangers extracomunitaris que no disposin de residncia de llarga durada a Espanya, han de renovar cada 2 anys la inscripci al padr municipal. En cas contrari l'Ajuntament els donar de baixa del padr

+ Tornar al comenament

Certificat de registre de ciutad de la UE (NIE)

El ciutad de la UE o d’un estat part ha de presentar la documentaci personalment :

Full de sol·licitud: EX-18
Cita prvia: S, per mitj del web
Lloc:

 • Persones empadronades a la ciutat de Barcelona: a la comissaria de Rambla Guipscoa, 74 
 • Tamb a qualsevol oficina d’estrangeria de la seva provncia
 • Resta persones empadronades en altres municipis de Catalunya, a la comissaria de Policia Nacional de la provncia on es t inscrit el domicili.

Taxa : s (noms per a l’expedici de la Targeta d'Identificaci d'Estranger (TIE) a la comissaria). L'import s de 10,30€ i s'ha d'abonar abans de l'expedici del certificat del registre.

Si s una contractaci per contre d’altri s'ha d'aportar

 • Declaraci de contractaci de l’ocupador o certificat d’ocupaci, incloent almenys, les dades del nom i l'adrea de la empresa, identificaci fiscal i el codi compte de cotitzaci. -> Carta de l'equip propi

Si s's un estudiant sense contracte, s'ha d'aportar

 • Matrcula del centre d’ensenyament pblic o privat, reconegut o finanat per l’administraci educativa competent. ->Carta de doctorat
 • Documentaci que acrediti que es disposa d'una assegurana de malaltia pblica o privada. Es pot aportar la targeta sanitria europea amb una validesa que cobreixi el perode de residncia i habiliti per a rebre les prestacions sanitries necessries des un punt de vista mdic, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada prevista -> Assegurana privada
 • Declaraci responsable que posseeix recursos suficients per a si i per als membres de la seva famlia, per al seu perode de residncia a Espanya.

Important

Tot document pblic estranger ha de ser legalitzat prviament per l’Oficina consular d’Espanya amb jurisdicci en al pas on s’ha expedit el document o, si escau, pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperaci excepte en el cas en qu aquest document hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del pas emissor segons el Conveni de l’Haia de 5/10/1961 i llevat que el document estigui exempt de legalitzaci en virtut de Conveni Internacional.

El nmero d'identitat d'estranger NIE de comunitari es lliura directament en el mateix moment.

+ Tornar al comenament

Sollicitud de nmero d'Identificaci d'estranger no UE (NIE)

La targeta d'identitat d'estranger (NIE) s el document que identifica les persones estrangeres a l'efecte d'acreditar la seva situaci legal a Espanya. Els ciutadans estrangers tenen el dret i el deure de sol·licitar-la quan hagin obtingut una autoritzaci de residncia o d'estada superior a 6 mesos. S'ha de sol·licitar en el termini d'1 mes des de l'entrada al territori espanyol o b des de la concessi de l'autoritzaci.

Es tracta d'un document de carcter personal i intransferible, que t la mateixa validesa que l'autoritzaci concedida.

On es pot fer? Presencialment a  :

Oficina d’estrangers de Rambla Guipscoa
Adrea : Rbla. Guipscoa, 72-74

En cas de robatori, prdua, destrucci o deteriorament de la targeta, s'ha d'expedir una nova targeta a instncia de l'interessat que no es considera renovaci. Es pot tramitar a la mateixa oficina.

+ Tornar al comenament

Nmero de la Seguretat Social

En cas que no es tingui el nmero d’afiliaci a la Seguretat Social, per a poder-se donar d’alta com a treballador o treballadora de la UOC s'ha d'aportar la documentaci que es detalla a continuaci o b presencialment a qualsevol oficina de la Seguretat Social de Barcelona o b enviant-la telemticament mitjanant la web de la Seguretat Social.

Documentaci

 • Document nacional d’Identitat (DNI)  : Targeta d'identificaci d'estranger (TIE) i passaport complet
 • Model TA1 : Es pot obtenir a la mateixa oficina
 • Taxa : no hi ha cap taxa associada

Quan s'hagi obtingut el nmero de la Seguretat Social  se n'ha de fer arribar una cpia a la UOC per tal que puguem donar-te d’alta, alguna de les adreces de contacte.

+ Tornar al comenament

IRPF: trmits amb la Hisenda Pblica

Un investigador pot fer activitats i tenir bns que comporten fets impositius. Les activitats principals que generen fets impositius sn el treball, la tinena d’accions i participacions, les patents i marques i els immobles.

El primer que cal determinar s la legislaci aplicable a un investigador segons la seva residncia fiscal. Aquesta s la que marca on es tributar per la renda mundial, s a dir, per a totes les rendes de la persona. Les regles per a determinar la residncia fiscal a l’Estat espanyol sn les que estableix l’article 9 de la Llei de l’IRPF. En general el criteri que s'aplica s el de la permanncia de ms de 183 dies, per tamb hi ha el criteri de tenir a l’Estat la base ms important d’activitats i la parella i fills, si no hi ha separaci legal, a ms d'altres condicions especials.

En cas de que la persona obtingui rendes d’altres pasos en els quals no tingui la residncia fiscal, s’ha de veure quines sn aquestes fonts i on tenen la tributaci. La legislaci interna i dels acords internacionals vigents s’han unificat mitjanant el conveni model de l’OCDE per a evitar la doble tributaci. Per tant, cal consultar sempre els acords per a evitar la doble tributaci i, a travs d’aquests acords, es pot determinar si la font de renda ha de tributar (o pot tributar) a cada un dels estats.

Si es vol ser resident fiscal a territori espanyol perqu es fa una estada superior a 183 dies, s'ha de tramitar  la residncia fiscal si vols que el teu IRPF sigui de resident. En cas contrari s’aplica l’IRPF de no resident.

Cita prvia : no
Lloc:  
Plaa del Doctor Letamendi, 13-23
08007 Barcelona
Telfon : 93 291 11 00  /  Fax : 93 291 11 97
Taxa : no
Documentaci :

Reconeixement de la relaci laboral amb el treballador – carta de la FUOC que certifiqui que el treballador o treballadora treballa a la UOC, en qu hi ha de constar :

 • La data d’inici de la prestaci laboral a territori espanyol
 • El centre de treball i l'adrea
 • La durada del contracte de treball
 • La indicaci que el contracte de treball es prolongar ms de 183 dies en l’any en curs
 • Fotocpia del document d’Identitat (DNI) o del nmero d'identificaci d’estranger (NIE)

+ Tornar al comenament

Autoritzaci de retorn a territori espanyol

Full de sol·licitud : EX-13
Cita prvia : si 
On es pot fer?  nicament de manera presencial a :

Oficina d’estrangers de Rambla Guipscoa
Adrea : Rbla. Guipscoa, 72-74

Taxa : s. L'import s de 10,30€ i s'ha d'abonar abans de l’expedici del certificat del registre.

Documentaci que s'ha de presentar:

 • Imprs de sol·licitud
 • Original i fotocpia del passaport en vigor.
 • Original i fotocpia de la targeta d'identitat d'estranger (TIE).
 • Original i fotocpia del resguard de la sol·licitud de renovaci de la targeta d'identitat d'estranger (TIE).
 • En cas de residncia inicial, original y fotocpia del resguard d'expedici de targeta que s'ha facilitat a la oficina d'estrangers corresponent.
 • Resguard de pagament de la taxa.
 • Original i fotocpia del bitllet per tornar. 

+ Tornar al comenament